گروه تاریخ و تمدن ایران

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

دکتر علی اکبر امینی

رئیس گروه

تحصیلات: دکتری علوم سیاسی

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

معرفی اجمالی:

دکتر علی اکبر امینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است که دارای آثار متعدد علمی و پژوهشی است. در زیر برخی از آنها به عنوان نمونه ذکر شده است:

1. تعاونی راهی به جامعۀ سالم، 1372، وزارت تعاون.

2. تحولات سیاسی اجتماعی ایران با همکاران 1392 ،نشر روزنه.

3. بدعتها و بدایع مشروطه، 1389، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

4. سیاست-اخلاق و تراژدی در شاهنامه، 1388، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل.

5. مبانی فکری خشونت سیاسی در بنیادگرایی اسلامی، 1389، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل.

6. دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه سیاسی فردی، 1390، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم سیاسی.

 

الهه موسی‌پور

مدیر گروه

تحصیلات:

کارشناسی برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد امور فرهنگی

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

1. رئیس دفتر معاونت سیاسی و بین‌المللی ریاست جمهوری

2. کارشناس آموزش نیروی انسانی در معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3. کارشناس برنامه‌ریزی معاونت طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دبیر گروه

تحصیلات:


آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد