انتشارات

Security

انتشار ویژه‌نامه محیط امنیتی پیرامون ایران توسط فصلنامه علمی-دانشگاهی مکران و خلیج فارس به صاحب امتیازی مرکز مطالعات راهبردی خلیج…

ادامه مطلب

مترجمان: عارف بیژن؛ رئیس گروه جنگ و صلح انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا شبنم چادری؛ عضو گروه جنگ و صلح…

ادامه مطلب

نوشتار، خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا نشریه داخلی انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا سال اول، شماره اول، زمستان 1400…

ادامه مطلب

اسلام‌هراسی در میان مسلمانان روسیه نویسنده: معصومه محمدی؛ مدیر اجرایی خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا چاپ شده در پژوهشنامه…

ادامه مطلب

  دیپلماسی فرهنگی در نگاه یونسکو ترجمه: دکتر مریم خالقی نژاد- مدیر گروه دیپلماسی فرهنگی، هنر و سینما انجمن ایرانی…

ادامه مطلب

فصلنامه غرب آسيا به مدیرمسئولی دکتر مهدی علیخانی و سردبیری دکتر حسین دهشیار و جانشین سردبیری دکتر اسدالله اطهری  و…

ادامه مطلب