گروه حکمرانی

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

User

دکتر سیامک بهرامی

رئیس گروه

تحصیلات:

کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی از دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

دکترای روابط بین‌الملل از واحد علوم و تحقیقات تهران

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

1. عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

معرفی اجمالی:

دکتر سیامک بهرامی، عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است. از جمله سوابق علمی شامل مقالات و کتب وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کتاب حکمرانی جهانی از نظریه تا عمل: دولت و نهادهای نوین حکمرانی در خاورمیانه: انتشارات وزارت امورخارجه سال 1399.

2. تالیف کتاب برسازی اجتماعی و ریشه‌های تروریسم در خاورمیانه  چاپ 1396 با انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

3. تالیف کتاب سبز کویت در همکاری با دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجهتحولات عربی ایران و خاورمیانه) ارائه چندین مقاله در کتاب (در همکاری با دکتر برزگر).

4. جامعه‌شناسی جریان‌های اسلامی: دیالکتیک عقل و خشونت، فصلنامه روابط خارجی.

5. حکمرانی جهانی سیستم و نظریه مسلط در جهان معاصر: فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل.

6. بررسی انتقادی حکمرانی جهانی: حکمرانی غربی یا سیستم غیرقطبی جهانی در فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی.

7. انحراف از نوعثمانی‌گرایی و کودتا در ترکیه در فصلنامه مطالعات راهبردی.

8. برداشتی سازه‌انگارانه از ریشه‌های تروریسم در غرب آسیا فصلنامه مطالعات راهبردی.

9. مسئله قدرت و کنشگری فعال روحانیت در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران دهه 1340 با تاکید بر انقلاب سفید، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران.

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد