هیئت مؤسس

دکتر سيداسدالله اطهری مريان

رشته علوم سیاسی

دکتر سيدجواد صالحی

رشته علوم سیاسی

دکتر احمد ساعی

رشته علوم سیاسی

دکتر حميد احمدی

رشته علوم سیاسی

دکتر حسين دهشيار

رشته روابط بین‌الملل

دکتر نوذر شفيعی

رشته روابط بین‌الملل

دکتر رضا دهقانی

رشته تاریخ

دکتر محمدرضا دهشيری

رشته روابط بین‌الملل

دکتر ارسلان قرباني شيخ‌نشين

رشته علوم سیاسی

دکتر محسن جليلوند

رشته علوم سیاسی

دکتر مهدي عليخانی

رشته علوم سیاسی

دکتر فاطمه اورجی

رشته تاریخ

دکتر رحمت حاجی‌مينه

رشته روابط بین‌الملل

دکتر محسن رنجبر

رشته جغرافیا

دکتر احمد جانسيز

رشته علوم سیاسی

دکتر رسول عربخانی

رشته تاریخ

دکتر سيد رضي عمادی

رشته علوم سیاسی